Myślisz o nawadnianiu w swoim ogrodzie?

Zrób to z Nami!

Zamów profesjonalny projekt systemu nawadniającego korzystając z promocji przygotowanej dla Ogólnopo-lskiego Poradnika

MURATOR

Sprawdź
szczegóły akcji

Przed przystąpieniem do prac projektowych nasi eksperci po-proszą Cię o przekazanie infor-macji, których wykaz znajdziesz poniżej. Informacje będą doty-czyły Twojej działki oraz plano-wanego lub istniejącego zago-spodarowania Twojego ogrodu. Na ich podstawie wykonamy profesjonalny projekt nawadnia-nia Twojego ogrodu.

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu kompletnego systemu nawadniającego, na bazie wcze-śniej wykonanego przez nas projektu i zgodnie z przedsta-wioną specyfikacją produktową, zwrócimy poniesione przez Cie-bie koszty projektowe, w postaci atrakcyjnej oferty cenowej na komponenty systemu.

Dodatkowo możemy wskazać profesjonalną firmę, która zajmie się instalacją systemu.

Zapraszamy do współpracy!

Ile to kosztuje?

Na koszt instalacji nawadniającej wpływa wielkość i uksztaltowanie działki, elementy ogrodowej architektury, rodzaj gleby i posa-dzonych w niej roślin, a także ciśnienie i wy-datek wody zasilającej instalację. Od tych parametrów zależy liczba sekcji, na które trzeba podzielić system nawadniania oraz ro-

dzaj i liczba zastosowanych urządzeń. Koszt montażu automatycznego nawa-dniania w przeliczeniu na 1 mkw wynosi:

  • do 500 mkw - 10-21 zł
  • 500-1000 mkw - 7-15 zł
  • 1000-2000 mkw - 5-11 zł
  • 2000-3000 mkw - 4-9 zł

Zespół Projektowy Drago

Przed przystąpieniem do prac projektowych nasi eksperci po-proszą Cię o przekazanie infor-macji, których wykaz znajdziesz poniżej. Informacje będą doty-czyły Twojej działki oraz plano-wanego lub istniejącego zago-spodarowania Twojego ogrodu. Na ich podstawie wykonamy pro-fesjonalny projekt nawadniania Twojego ogrodu.

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu kompletnego systemu nawadniającego, na bazie wcze-śniej wykonanego przez nas pro-jektu i zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktową, zwróci-my poniesione przez Ciebie kosz-ty projektowe, w postaci atra-kcyjnej oferty cenowej na kom-ponenty systemu.

Na koszt instalacji nawadniającej wpływa wielkość i ukształtowa-nie działki, elementy ogrodowej architektury, rodzaj gleby i posa-dzonych w niej roślin, a także ciś-nienie i wydatek wody zasila-jącej instalację. Od tych parame-trów zależy liczba sekcji, na które trzeba podzielić system nawad-niania oraz rodzaj i liczba zasto-sowanych urządzeń. Koszt mon-tażu automatycznego nawadnia-

nia w przeliczeniu na 1 mkw wy-nosi:

Zasady promocji

akcja adresowana jest do klientów indywidualnych,

zlecenie wykonania projektu oznacza akceptacje zasad promocji przez klienta, w szczególności wykonanie projektu zgodnie z cennikiem usług projektowych oferowanych przez poszczególnych partnerów akcji,

promocja dotyczy wykonania projektu i objęcia go 100% rabatem w przypadku zamówienia komponentów systemu w ramach tego projektu,

koszt wykonania projektu uzależniony jest od powierzchni działki i stopnia skomplikowania ogrodu wg poniższego schematu:

• działki o powierzchni do 1000 mkw,

• działki o powierzchni od 1000 do 2000 mkw,

• działki o powierzchni od 2000 mkw – wycena indywidualna,

projekt zawiera następujące elementy: plan i schemat instalacji, parametry źródła wody, dla którego system został zaprojektowany, szczegółowe schematy montażowe kluczowych elementów, zesta-wienie komponentów systemu, ew. dodatkowe informacje według indywidualnych uzgodnień,

projekt przekazywany jest w formie elektronicznej (plik PDF); na życzenie może być wydrukowany i wysłany pocztą (wycena indywi-dualna)

termin wykonania projektu to maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania wszystkich niezbędnych informacji przez klienta; W sytuacji niestandardowej lub w razie wystąpienia dużego opóź-nienia, termin wykonania projektu zostanie uzgodniony z klientem indywidualnie,

promocja dostępna jest w okresie od 15 / 06 / 2019 do 31 / 08 / 2019, z możliwością dokonania zakupu urządzeń najpóźniej do dnia
15 / 12 / 2019.

przygotowanie projektu nawadniania

Przygotowanie dokładnych danych jest kluczowe i w znaczącym stopniu wpływa na efektywność nawadniania w praktyce. Jakie dane zebrać do przygotowania projektu systemu automatycznego nawadniania?

Poniżej znajdziesz wykaz informacji niezbędnych zaprojektowania

systemu nawadniania.

plan działki - informacje wymagane

Plan działki może być wykonany odręcznie. Do jego przygotowania polecamy papier milimetrowy lub papier w kratkę. Rysunek pow-inien być wykonany w skali, najlepiej 1:100, gdzie 1 m w terenie odpowiada 1 cm na papierze. Sugerujemy wykorzystanie goto-wych materiałów pomocniczych.

Pliki można dostarczyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektro-nicznej w postaci plików graficznych (bmp, jpg, png, tif i inne) lub pdf. Pliki przygotowane w oparciu o profesjonalny program do projekto-wania powinny być przesłane w pliku CAD dwg.

informacje podstawowe

wymiary działki (w metrach),

określenie i zwymiarowanie obszarów, które mają być nawadniane,

typ roślinności dla poszczególnych części ogrodu (np. trawnik, rośliny okrywowe, rabaty kwiatowe, byliny, żywopłot, drzewa),

wskazanie znaczących spadków terenu w granicach działki (zaznaczyć najwyższy i najniższy punkt jeśli różnica wysokości wynosi co najmniej 0,5 m),

oznaczenie wszelkich urządzeń, zabawek (huśtawki, domki), elementów małej architektury, które znajdują się w obrębie obszaru podlegającemu nawadnianiu,

miejsce usytuowania źródła wody (miejsce podłączenia zasilania systemu nawadniającego),

miejsce usytuowania najbliższego źródła energii elektr. (lokalizacja sterownika).

informacje dodatkowe

typ gleby: ciężka-gliniasta, lekka-piaszczysta, mieszana,

ekspozycja na słońce poszczególnych części ogrodu oraz stałe / częste występowanie wiatru z określonego kierunku,

specyficzne wymagania dotyczące nawadniania określonych roślin (np. dobowe zapotrzebowanie na wodę, konieczność indywidualnego podlewania),

usytuowanie dodatkowych zaworów poboru wody (jeśli wymagane),

ograniczenia lub okresowe lokalne zalecenia dotyczące podlewania.

informację
dotyczące
źródła wody (wymagane)

dostępny przepływ wody może być wskazany przed dostawcę wody lub zmierzony samodzielnie,

średnica przyłącza wodnego,

dostępne ciśnienie wody mierzone w kranie, zlokalizowanym możliwe najbliżej przyłącza zasilającego całą posesję. Ciśnienie mierzymy manometrem przy zamkniętym przepływie wody (ciśnienie statyczne) i przy otwartym przepływie (ciśnienie dynamiczne),

sprawdź jak zmierzyć przepływ

Plan działki może być wykonany odręcznie. Do jego przygotowania polecamy papier milime-trowy lub papier w kratkę. Rysunek powinien być wykonany w skali, najlepiej 1:100, gdzie
1 m w terenie odpowiada 1 cm na papierze. Sugerujemy wykorzystanie gotowych mate-riałów pomocniczych.

Pliki można dostarczyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w postaci plików graficznych (bmp, jpg, png, tif i inne) lub pdf. Pliki przygotowane w oparciu o profe-sjonalny program do projektowania powinny być przesłane w pliku CAD dwg.

dostępne ciśnienie wody mierzone w kranie, zloka-lizowanym możliwe najbliżej przyłącza zasilającego całą posesję. Ciśnienie mierzymy manometrem przy zamknię-tym przepływie wody (ciśnienie statyczne) i przy otwartym przepływie (ciśnienie dynamiczne),

Preferencje dotyczące systemu nawadniającego (informacje dodatkowe)

rodzaj sterownika: zewnętrzny / wewnętrzny,

zdalne sterowanie systemem za pomocą aplikacji na smartfona i sieć Wi-Fi,

automatyczna regulacja nawadniania na bazie informacji meteo dostępnych z Internetu (wymagana lokalna sieć Wi-Fi),

kluczowe elementy systemu (zraszacze, elektrozawory) objęte rozszerzoną gwarancją,

dodatkowe akcesoria ograniczające zużycie wody i chroniące elementy systemu*:

• bezprzewodowy czujnik deszczu i mrozu (zalecane)

• czujnik wilgotności gleby

* standardowy czujnik deszczu jest projektowany i instalowany rutynowo. Im bardziej szczegółowe dane zostaną przekazane projektantowi tym bardziej system nawadniający będzie precyzyjny i dopasowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego!

Dział Techniczny / Projekty

Drago sp. z o.o. sp.k. | ul. Kartuska 370 | 80-125 Gdańsk

projekty@drago.pl

695_418_336

Drago sp. z o.o. sp.k.
ul. Kartuska 370 80-125 Gdańsk